Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

delete from tblonline where iTime<1586449340

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

select cIp from tblonline where cIp='3.235.30.155'

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

insert into tblonline(cIp,iTime,cUrlEnd,cLanguage,dTimeBegin,iCountPage) values('3.235.30.155',1586452940,'/to-chuc-doan-the/cong-doan','vn','2020-04-09 19:22:20',1)

Công đoàn - Trường Tiểu học Trần Nhân Tông

Năm học 2019 - 2020

Đăng nhập

Dạy tức là học hai lần''

Công đoàn

Đại hội công đoàn năm 2017-2018
Đại hôi công đoàn trường năm học 2017-2018 diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội tiến hành đánh giá tổng kế thoạt động của công đoàn ...