Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

delete from tblonline where iTime<1614663393

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

select cIp from tblonline where cIp='44.192.112.123'

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

insert into tblonline(cIp,iTime,cUrlEnd,cLanguage,dTimeBegin,iCountPage) values('44.192.112.123',1614666993,'/to-chuc-doan-the/cong-doan','vn','2021-03-02 07:36:33',1)

Công đoàn - Trường Tiểu học Trần Nhân Tông

Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Công đoàn

Đối thoại, tư vấn pháp luật.
những vướng mắc của CB,GV, NV nhà trường liên quan đến một số nội dung của Luật LĐ, Luật BHXH, Luật Công đoàn đã được giải đáp trong ...