Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

delete from tblonline where iTime<1614441540

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

select cIp from tblonline where cIp='3.236.175.108'

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

insert into tblonline(cIp,iTime,cUrlEnd,cLanguage,dTimeBegin,iCountPage) values('3.236.175.108',1614445140,'/to-chuc-doan-the/chi-bo/mot-so-b-agrave-i-viet-ve-hoc-tap-ct05.htm','vn','2021-02-27 17:59:00',1)

Một số bài viết về học tập CT05 - Trường Tiểu học Trần Nhân Tông

Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''

Chi bộ

Cập nhật lúc : 16:17 27/04/2020  

Một số bài viết về học tập CT05

Các bài viết lần lượt theo thứ tự các tệp đính kèm

Bài 1: Lòng yêu nước

Bài 2: Học và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc

Bài 3: Con đường đổi mới

Tải file 1   Tải file 2   Tải file 3  

Số lượt xem : 154