Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

delete from tblonline where iTime<1597244369

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

select cIp from tblonline where cIp='54.160.19.155'

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

insert into tblonline(cIp,iTime,cUrlEnd,cLanguage,dTimeBegin,iCountPage) values('54.160.19.155',1597247969,'/tin-tuc/hoat-dong-chuyen-mon','vn','2020-08-12 17:59:29',1)

Hoạt động chuyên môn - Trường Tiểu học Trần Nhân Tông

Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Hoạt động chuyên môn

Khai mạc câu lạc bộ tiếng anh
Chiều ngày 12/11/2015 trường Tiểu học Trần Nhân Tông tổ chức khai mạc câu lạc bộ tiếng anh.

  • Bồi dưỡng chuyên môn hè 2016
    Thông qua hoạt động thường niên này, đội ngũ giáo viên được bồi dưỡng về Đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo Nghiên cứu bài học và ôn ...

Trang 1/2
1 2