Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

delete from tblonline where iTime<1619082957

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

select cIp from tblonline where cIp='3.236.100.6'

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

insert into tblonline(cIp,iTime,cUrlEnd,cLanguage,dTimeBegin,iCountPage) values('3.236.100.6',1619086557,'/thong-bao/trien-khai-thuc-hien-nghi-dinh-04-2021-cua-thu-tuong-ch-iacute-nh-phu.htm','vn','2021-04-22 12:15:57',1)

Triển khai thực hiện nghị định 04/2021 của thủ tướng chính phủ - Trường Tiểu học Trần Nhân Tông

Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Giảng dạy chỉ tồn tại trong lớp học, nhưng giáo dục tiếp diễn suốt đời nguời "

Thông báo

Cập nhật lúc : 06:07 25/02/2021  

Triển khai thực hiện nghị định 04/2021 của thủ tướng chính phủ


Nghị định số 04/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Chi tiết của nghị định được đăng tải trên trang vanban.chinhphu.vn

Tải file 1  

Số lượt xem : 16