Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

delete from tblonline where iTime<1563904975

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

select cIp from tblonline where cIp='54.162.151.77'

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

insert into tblonline(cIp,iTime,cUrlEnd,cLanguage,dTimeBegin,iCountPage) values('54.162.151.77',1563908575,'/thong-bao/thuc-hien-th-ocirc-ng-tu-36.htm','vn','2019-07-23 21:02:55',1)

Thực hiện thông tư 36 - Trường Tiểu học Trần Nhân Tông

Năm học 2018 - 2019

Đăng nhập

''

Thông báo

Cập nhật lúc : 17:12 08/11/2018  

Thực hiện thông tư 36


Tải file 1   Tải file 2  

Số lượt xem : 65