Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

delete from tblonline where iTime<1593933357

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

select cIp from tblonline where cIp='35.168.111.204'

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

insert into tblonline(cIp,iTime,cUrlEnd,cLanguage,dTimeBegin,iCountPage) values('35.168.111.204',1593936957,'/thong-bao/thong-bao-mo-vong-tu-luyen-moi.htm','vn','2020-07-05 10:15:57',1)

Thông báo mở vòng tự luyện mới - Trường Tiểu học Trần Nhân Tông

Năm học 2019 - 2020

Đăng nhập

Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Thông báo

Cập nhật lúc : 04:26 27/10/2016  

Thông báo mở vòng tự luyện mới


Vòng thi tự luyện và bảng xếp hạng

CÁC VÒNG TỰ LUYỆN

- Violympic  Toán Tiếng Việt và Toán Tiếng Anh vòng 5

- Tiếng Anh qua mạng vòng 11

Tải file 1   Tải file 2  

Số lượt xem : 380