Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

delete from tblonline where iTime<1619083285

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

select cIp from tblonline where cIp='3.236.100.6'

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

insert into tblonline(cIp,iTime,cUrlEnd,cLanguage,dTimeBegin,iCountPage) values('3.236.100.6',1619086885,'/thong-bao/th-ocirc-ng-tu-so-02-2021-tt-bgddt-cua-bo-gi-aacute-o-duc-v-agraved-agrave-o-tao.htm','vn','2021-04-22 12:21:25',1)

Thông tư số 02/2021/TT-BGDDT của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Trường Tiểu học Trần Nhân Tông

Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Đến với thầy cô là sự lựa chọn đầu tiên cho những ai muốn thành công trong cuộc đời "

Thông báo

Cập nhật lúc : 06:10 25/02/2021  

Thông tư số 02/2021/TT-BGDDT của Bộ Giáo dục và Đào tạo


Thông tư số 02/2021/TT-BGDDT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập

Tải file 1  

Số lượt xem : 14