Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

delete from tblonline where iTime<1614438921

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

select cIp from tblonline where cIp='3.236.175.108'

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

insert into tblonline(cIp,iTime,cUrlEnd,cLanguage,dTimeBegin,iCountPage) values('3.236.175.108',1614442521,'/thong-bao/th-ocirc-ng-tu-dieu-le-truong-tieu-hoc.htm','vn','2021-02-27 17:15:21',1)

THÔNG TƯ ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TIỂU HỌC - Trường Tiểu học Trần Nhân Tông

Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Thông báo

Cập nhật lúc : 09:34 24/09/2020  

THÔNG TƯ ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TIỂU HỌC


Tải file 1  

Số lượt xem : 54