Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

delete from tblonline where iTime<1614438211

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

select cIp from tblonline where cIp='3.236.175.108'

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

insert into tblonline(cIp,iTime,cUrlEnd,cLanguage,dTimeBegin,iCountPage) values('3.236.175.108',1614441811,'/thong-bao/th-ocirc-ng-b-aacute-o-lan-3ve-viec-tiep-tuc-trien-khai-thuc-hien-dang-k-yacutenhap-hoc-lop-1nam-hoc-2020-2021.htm','vn','2021-02-27 17:03:31',1)

Thông báo lần 3: Về việc tiếp tục triển khai thực hiện đăng ký nhập học lớp 1- Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Trần Nhân Tông

Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Thông báo

Cập nhật lúc : 15:36 18/08/2020  

Thông báo lần 3: Về việc tiếp tục triển khai thực hiện đăng ký nhập học lớp 1- Năm học 2020-2021


Số lượt xem : 336