Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

delete from tblonline where iTime<1614440779

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

select cIp from tblonline where cIp='3.236.175.108'

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

insert into tblonline(cIp,iTime,cUrlEnd,cLanguage,dTimeBegin,iCountPage) values('3.236.175.108',1614444379,'/thong-bao/quyet-dinh-danh-s-aacute-ch-s-aacute-ch-gi-aacute-o-khoa-lop-1-nam-hoc-2020-2021.htm','vn','2021-02-27 17:46:19',1)

Quyết định danh sách sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Trần Nhân Tông

Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Sự phê bình của người bạn còn tốt hơn lời nịnh nọt của kẻ thù ''

Thông báo

Cập nhật lúc : 11:46 16/09/2020  

Quyết định danh sách sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021


Tải file 1  

Số lượt xem : 90