Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

delete from tblonline where iTime<1593926380

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

select cIp from tblonline where cIp='35.168.111.204'

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

insert into tblonline(cIp,iTime,cUrlEnd,cLanguage,dTimeBegin,iCountPage) values('35.168.111.204',1593929980,'/thong-bao/ke-hoach-tuyen-sinh-nam-hoc-2018-2019.htm','vn','2020-07-05 08:19:40',1)

Kế hoạch tuyển sinh năm học 2018-2019 - Trường Tiểu học Trần Nhân Tông

Năm học 2019 - 2020

Đăng nhập

Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Thông báo

Cập nhật lúc : 06:09 07/06/2018  

Kế hoạch tuyển sinh năm học 2018-2019


KẾ HOẠCH

Tuyển sinh năm học 2018-2019

      Căn cứ công văn số 674/UBND-PGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2018 của UBND quận Cẩm Lệ và Phòng GD&ĐT quận Cẩm Lệ về việc quy định tuyển sinh năm học 2018-2019;

      Căn cứ kết quả điều tra số học sinh và dự kiến số liệu tuyển sinh của nhà trường đã duyệt kế hoạch phát triển năm học 2018-2019; nay trường Tiểu học Trần Nhân Tông xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2018-2019, cụ thể như sau:

      I .Mục đích, yêu cầu

      - Tổ chức tuyển sinh đúng kế hoạch, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho HS và cha mẹ HS; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở cấp tiểu học và phổ cập giáo dục tiểu học.

      - Huy động 100% trẻ 6 tuổi (sinh năm 2012) trong địa bàn phường hoàn  thành chương trình Mầm non được vào học lớp Một năm học 2018-2019; huy động ít nhất 100% trẻ khuyết tật đủ sức khoẻ vào lớp 1.

      - Thực hiện nghiêm túc quy định về: Thời gian tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh, độ tuổi và sĩ số học sinh trên một lớp.

      - Tiếp tục thực hiện tuyển sinh qua phần mềm trực tuyến đạt hiệu quả cao.

      II. Kế hoạch tuyển sinh

      1. Chỉ tiêu tuyển sinh

      - Căn cứ số liệu điều tra PCGD của UBND phường Hòa Thọ Đông từ các tổ 17,18; tổ 28 đến tổ 64 và tổ 01 đến tổ 06 của UBND phường Hòa Phát.

      -  Căn cứ cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên hiện có của nhà trường.

      -  Chỉ tiêu cụ thể: 321 học sinh/9 lớp một

2. Hình thức tuyển sinh

- Tuyển sinh qua mạng theo địa chỉ: http://tuyensinhdanang.com. Số điện thoại hỗ trợ: 02363.846760 (trong giờ hành chính)

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại trường.

3. Điều kiện dự tuyển và hồ sơ tuyển sinh

3.1. Điều kiện dự tuyển

- Tuổi vào lớp Một: 6 tuổi (sinh năm 2012) căn cứ theo khai sinh.

- Sau khi đăng ký tuyển sinh qua mạng, phụ huynh liên hệ nhà trường để nộp hồ sơ.

3.2. Hồ sơ dự tuyển gồm

- Đơn xin học lớp Một

- Bản sao Giấy khai sinh

- Bản photo có công chứng các giấy tờ liên quan: hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc sổ tạm trú.

        - Các loại giấy tờ hưởng chế độ ưu tiên, có công chứng (nếu có).

- 2 ảnh 3x4 có ghi rõ họ tên (để làm thẻ HS, dán học bạ).

4. Thời gian tuyển sinh: Từ 20/6/2018 đến hết ngày 30/7/2018

Địa điểm nhận hồ sơ : 24, Bình Thái 1

Từ ngày 01 -10/08/2018: Hội đồng tuyển sinh họp tổng kết số lượng, lập danh sách học sinh báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo.

III. Tổ chức thực hiện:

- Thành lập Hội đồng tuyển sinh năm học 2018-2019 của trường Tiểu học Trần Nhân Tông phân công cụ thể từng thành viên, đảm bảo trong thời gian tuyển sinh đều có Ban Giám hiệu trực, thu nhận, kiểm tra hồ sơ và giải đáp thắc mắc của phụ huynh.

- Niêm yết kế hoạch tuyển sinh năm học 2018-2019 trên trang điện tử, bảng thông báo của nhà trường, phối hợp với Đài truyền thanh và các ban ngành tại địa phương phường Hòa Thọ Đông thông báo và vận động 100% trẻ ra lớp đúng độ tuổi.   

- Báo cáo định kỳ cho Phòng GD&ĐT quận Cẩm Lệ và Ủy Ban Nhân dân phường Hòa Thọ Đông về tình hình tuyển sinh của trường.

- Bố trí máy tính, nhân viên hỗ trợ phụ huynh cập nhật hồ sơ tuyển sinh qua mạng.

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh vào lớp Một của trường Tiểu học Trần Nhân Tông năm học 2018-2019.

Nơi nhận :                                                                                  HIỆU TRƯỞNG       

- Phòng GD, UBND phường (để báo cáo);

- HT, PHT (để t/h);

- Lưu: VT.

 

                                                                                           Phạm Thị Xuân Hồng

 

 


2. Hình thức tuyển sinh

- Tuyển sinh qua mạng theo địa chỉ: http://tuyensinhdanang.com. Số điện thoại hỗ trợ: 02363.846760 (trong giờ hành chính)

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại trường.

3. Điều kiện dự tuyển và hồ sơ tuyển sinh

3.1. Điều kiện dự tuyển

- Tuổi vào lớp Một: 6 tuổi (sinh năm 2012) căn cứ theo khai sinh.

- Sau khi đăng ký tuyển sinh qua mạng, phụ huynh liên hệ nhà trường để nộp hồ sơ.

3.2. Hồ sơ dự tuyển gồm

- Đơn xin học lớp Một

- Bản sao Giấy khai sinh

- Bản photo có công chứng các giấy tờ liên quan: hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc sổ tạm trú.

        - Các loại giấy tờ hưởng chế độ ưu tiên, có công chứng (nếu có).

- 2 ảnh 3x4 có ghi rõ họ tên (để làm thẻ HS, dán học bạ).

4. Thời gian tuyển sinh: Từ 20/6/2018 đến hết ngày 30/7/2018

Địa điểm nhận hồ sơ : 24, Bình Thái 1

Từ ngày 01 -10/08/2018: Hội đồng tuyển sinh họp tổng kết số lượng, lập danh sách học sinh báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo.

III. Tổ chức thực hiện:

- Thành lập Hội đồng tuyển sinh năm học 2018-2019 của trường Tiểu học Trần Nhân Tông phân công cụ thể từng thành viên, đảm bảo trong thời gian tuyển sinh đều có Ban Giám hiệu trực, thu nhận, kiểm tra hồ sơ và giải đáp thắc mắc của phụ huynh.

- Niêm yết kế hoạch tuyển sinh năm học 2018-2019 trên trang điện tử, bảng thông báo của nhà trường, phối hợp với Đài truyền thanh và các ban ngành tại địa phương phường Hòa Thọ Đông thông báo và vận động 100% trẻ ra lớp đúng độ tuổi.   

- Báo cáo định kỳ cho Phòng GD&ĐT quận Cẩm Lệ và Ủy Ban Nhân dân phường Hòa Thọ Đông về tình hình tuyển sinh của trường.

- Bố trí máy tính, nhân viên hỗ trợ phụ huynh cập nhật hồ sơ tuyển sinh qua mạng.

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh vào lớp Một của trường Tiểu học Trần Nhân Tông năm học 2018-2019.

Nơi nhận :                                                                                      HIỆU TRƯỞNG       

- Phòng GD, UBND phường (để báo cáo);

- HT, PHT (để t/h);

- Lưu: VT.

 

                                                                                  Phạm Thị Xuân

Số lượt xem : 307