Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

delete from tblonline where iTime<1580017225

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

select cIp from tblonline where cIp='35.175.201.14'

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

insert into tblonline(cIp,iTime,cUrlEnd,cLanguage,dTimeBegin,iCountPage) values('35.175.201.14',1580020825,'/thong-bao/huong-dan-su-dung-he-thong-tstt-lop-1-6-d-agrave-nh-cho-phu-huynh.htm','vn','2020-01-26 07:40:25',1)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG TSTT LỚP 1,6 DÀNH CHO PHỤ HUYNH - Trường Tiểu học Trần Nhân Tông

Năm học 2019 - 2020

Đăng nhập

Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Thông báo

Cập nhật lúc : 09:51 19/05/2019  

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG TSTT LỚP 1,6 DÀNH CHO PHỤ HUYNH


Tải file 1  

Số lượt xem : 399