Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

delete from tblonline where iTime<1563904636

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

select cIp from tblonline where cIp='54.162.151.77'

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

insert into tblonline(cIp,iTime,cUrlEnd,cLanguage,dTimeBegin,iCountPage) values('54.162.151.77',1563908236,'/thong-bao/huong-dan-su-dung-he-thong-tstt-lop-1-6-d-agrave-nh-cho-phu-huynh.htm','vn','2019-07-23 20:57:16',1)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG TSTT LỚP 1,6 DÀNH CHO PHỤ HUYNH - Trường Tiểu học Trần Nhân Tông

Năm học 2018 - 2019

Đăng nhập

Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Thông báo

Cập nhật lúc : 09:51 19/05/2019  

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG TSTT LỚP 1,6 DÀNH CHO PHỤ HUYNH


Tải file 1  

Số lượt xem : 27