Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

delete from tblonline where iTime<1580252602

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

select cIp from tblonline where cIp='18.207.240.35'

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

insert into tblonline(cIp,iTime,cUrlEnd,cLanguage,dTimeBegin,iCountPage) values('18.207.240.35',1580256202,'/thong-bao/cong-van-huong-dan-xet-chon-nha-giao-tieu-bieu.htm','vn','2020-01-29 01:03:22',1)

Công văn hướng dẫn xét chọn nhà giáo tiêu biểu - Trường Tiểu học Trần Nhân Tông

Năm học 2019 - 2020

Đăng nhập

Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''

Thông báo

Cập nhật lúc : 01:24 22/10/2017  

Công văn hướng dẫn xét chọn nhà giáo tiêu biểu


Công văn hướng dẫn xét chọn nhà giáo tiêu biểu

Tải file 1   Tải file 2  

Số lượt xem : 1013