Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

delete from tblonline where iTime<1563906626

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

select cIp from tblonline where cIp='54.162.151.77'

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

insert into tblonline(cIp,iTime,cUrlEnd,cLanguage,dTimeBegin,iCountPage) values('54.162.151.77',1563910226,'/thong-bao/cong-van-huong-dan-xet-chon-nha-giao-tieu-bieu.htm','vn','2019-07-23 21:30:26',1)

Công văn hướng dẫn xét chọn nhà giáo tiêu biểu - Trường Tiểu học Trần Nhân Tông

Năm học 2018 - 2019

Đăng nhập

Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Thông báo

Cập nhật lúc : 01:24 22/10/2017  

Công văn hướng dẫn xét chọn nhà giáo tiêu biểu


Công văn hướng dẫn xét chọn nhà giáo tiêu biểu

Tải file 1   Tải file 2  

Số lượt xem : 196