Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

delete from tblonline where iTime<1593930533

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

select cIp from tblonline where cIp='35.168.111.204'

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

insert into tblonline(cIp,iTime,cUrlEnd,cLanguage,dTimeBegin,iCountPage) values('35.168.111.204',1593934133,'/thong-bao/cong-van-huong-dan-xet-chon-nha-giao-tieu-bieu.htm','vn','2020-07-05 09:28:53',1)

Công văn hướng dẫn xét chọn nhà giáo tiêu biểu - Trường Tiểu học Trần Nhân Tông

Năm học 2019 - 2020

Đăng nhập

Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Thông báo

Cập nhật lúc : 01:24 22/10/2017  

Công văn hướng dẫn xét chọn nhà giáo tiêu biểu


Công văn hướng dẫn xét chọn nhà giáo tiêu biểu

Tải file 1   Tải file 2  

Số lượt xem : 1342