Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

delete from tblonline where iTime<1597241755

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

select cIp from tblonline where cIp='54.160.19.155'

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

insert into tblonline(cIp,iTime,cUrlEnd,cLanguage,dTimeBegin,iCountPage) values('54.160.19.155',1597245355,'/thong-bao/c-ocirc-ng-van-so-09-v-v-day-manh-th-ocirc-ng-tin-tuy-ecirc-n-truyen-c-aacute-c-qui-dinh-ve-ph-ograve-ngchong-dich-covid-19.htm','vn','2020-08-12 17:15:55',1)

Công văn số 09 v/v đẩy mạnh thông tin tuyên truyền các qui định về phòng, chống dịch Covid-19 - Trường Tiểu học Trần Nhân Tông

Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Sự phê bình của người bạn còn tốt hơn lời nịnh nọt của kẻ thù ''

Thông báo

Cập nhật lúc : 07:59 17/04/2020  

Công văn số 09 v/v đẩy mạnh thông tin tuyên truyền các qui định về phòng, chống dịch Covid-19


 

Số lượt xem : 103