Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

delete from tblonline where iTime<1597243427

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

select cIp from tblonline where cIp='54.160.19.155'

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

insert into tblonline(cIp,iTime,cUrlEnd,cLanguage,dTimeBegin,iCountPage) values('54.160.19.155',1597247027,'/thong-bao/ban-h-agrave-nh-s-aacute-ch-gi-aacute-o-khoa-lop-1-theo-ctgdpt-moi.htm','vn','2020-08-12 17:43:47',1)

Ban hành sách giáo khoa lớp 1 theo CTGDPT mới - Trường Tiểu học Trần Nhân Tông

Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời ''

Thông báo

Cập nhật lúc : 12:00 25/05/2020  

Ban hành sách giáo khoa lớp 1 theo CTGDPT mới


ư

 

 

Số lượt xem : 136