Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

delete from tblonline where iTime<1580017449

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

select cIp from tblonline where cIp='35.175.201.14'

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

insert into tblonline(cIp,iTime,cUrlEnd,cLanguage,dTimeBegin,iCountPage) values('35.175.201.14',1580021049,'/tai-nguyen/tu-lieu-bai-giang','vn','2020-01-26 07:44:09',1)

Tư liệu bài giảng - Trường Tiểu học Trần Nhân Tông

Năm học 2019 - 2020

Đăng nhập

Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "

Tư liệu bài giảng

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Thay đổi phông chữ

Cách thay đổi phông chữ nhanh, chính xác.

Phần mềm soạn giáo án điện tử Lecturemaker 2.0

Phần mềm soạn giáo án điện tử Lecturemaker 2.0: Kích chuột vào đường dẫn để tải về: Tải về: Tại đây

Báo cáo HĐNGLL

                           

Th45-Xây dựng cộng đồng thân thiện vì trẻ em

Xây dựng cộng đồng thân thiện vì trẻ em

Th44-Thực hành giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh

Thực hành giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh qua các môn học ở tiểu học

Th43-Giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh

Giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh qua các môn học ở tiểu học

Th42-Thực hành giáo dục kĩ năng sống trong một số hoạt động ngoại khóa

Thực hành giáo dục kĩ năng sống trong một số hoạt động ngoại khóa ở tiểu học

Th40-Thực hành giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học

Thực hành giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học qua các môn học

Th39Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học

Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học qua các môn học

Th38-Nội dung và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Nội dung và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học

Th37-Những vấn đề chung về tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Những vấn đề chung về tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học