Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

delete from tblonline where iTime<1614661511

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

select cIp from tblonline where cIp='44.192.112.123'

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

insert into tblonline(cIp,iTime,cUrlEnd,cLanguage,dTimeBegin,iCountPage) values('44.192.112.123',1614665111,'/tai-nguyen/giao-an-day-hoc/khoi-4','vn','2021-03-02 07:05:11',1)

Giáo án dạy học - Trường Tiểu học Trần Nhân Tông

Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Một ông thầy mà không dạy cho học trò được việc ham muốn học tập thì chỉ là đập búa trên sắt nguội mà thôi "

Khối 4

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Bài ôn tập tuần 1 năm học 2020-2021

    File 1: Bài ôn tập File 2: Bài tiếng Anh

Bài tự học TIn, Mỹ thuật, Đạo đức tuần 21-22

Các môn học: Tin học, Mỹ thuật, Đạo đức

Bài tự học tuần 21

Các môn học: Toán, Tiếng Việt, TIếng Anh, Thể dục, Âm nhạc, Lịch sử, Địa, Khoa học, kỹ thuật