Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

delete from tblonline where iTime<1581879332

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

select cIp from tblonline where cIp='18.206.194.161'

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

insert into tblonline(cIp,iTime,cUrlEnd,cLanguage,dTimeBegin,iCountPage) values('18.206.194.161',1581882932,'/tai-nguyen/bai-viet-chuyen-mon','vn','2020-02-16 20:55:32',1)

Bài viết chuyên môn - Trường Tiểu học Trần Nhân Tông

Năm học 2019 - 2020

Đăng nhập

Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''

Bài viết chuyên môn

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Báo cáo chuyên đề tập làm văn

Phân môn Tập làm văn rèn luyện cho học sinh các kĩ năng sản sinh văn bản (nói và viết), góp phần thực hiện hóa mục tiêu quan trọng bậc nhất của việc dạy và học tiếng Việt là...