Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

delete from tblonline where iTime<1560786833

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

select cIp from tblonline where cIp='3.90.108.129'

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

insert into tblonline(cIp,iTime,cUrlEnd,cLanguage,dTimeBegin,iCountPage) values('3.90.108.129',1560790433,'/tai-nguyen/bai-viet-chuyen-mon','vn','2019-06-17 18:53:53',1)

Bài viết chuyên môn - Trường Tiểu học Trần Nhân Tông

Năm học 2018 - 2019

Đăng nhập

Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "

Bài viết chuyên môn

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Báo cáo chuyên đề tập làm văn

Phân môn Tập làm văn rèn luyện cho học sinh các kĩ năng sản sinh văn bản (nói và viết), góp phần thực hiện hóa mục tiêu quan trọng bậc nhất của việc dạy và học tiếng Việt là...