Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

delete from tblonline where iTime<1614664966

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

select cIp from tblonline where cIp='44.192.112.123'

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

insert into tblonline(cIp,iTime,cUrlEnd,cLanguage,dTimeBegin,iCountPage) values('44.192.112.123',1614668566,'/gioi-thieu','vn','2021-03-02 08:02:46',1)

Thông tin đơn vị - Trường Tiểu học Trần Nhân Tông

Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Thông tin đơn vị

Cập nhật lúc : 13:27 20/10/2019  

Danh sách phân công TCM năm học 2019-2020

Tải file 1  

Số lượt xem : 30988