Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

delete from tblonline where iTime<1566562269

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

select cIp from tblonline where cIp='18.206.13.39'

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

insert into tblonline(cIp,iTime,cUrlEnd,cLanguage,dTimeBegin,iCountPage) values('18.206.13.39',1566565869,'/cong-tac-doan-doi','vn','2019-08-23 15:11:09',1)

Công tác Đoàn - Đội - Trường Tiểu học Trần Nhân Tông

Năm học 2019 - 2020

Đăng nhập

Dạy học là nghề đào tạo nên mọi nghề khác''

Công tác Đoàn - Đội

Khởi động tháng 3
Ngày 23/02/2019 vừa qua, trường Tiểu học Trần Nhân Tông đã tổ chức cho các thầy cô giáo và các em ...

  • Công trình thanh niên
    Thực hiện kế hoạch hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, chi đoàn trường Th ...