Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

delete from tblonline where iTime<1571089302

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

select cIp from tblonline where cIp='3.227.2.109'

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

insert into tblonline(cIp,iTime,cUrlEnd,cLanguage,dTimeBegin,iCountPage) values('3.227.2.109',1571092902,'/cong-tac-doan-doi','vn','2019-10-15 00:41:42',1)

Công tác Đoàn - Đội - Trường Tiểu học Trần Nhân Tông

Năm học 2019 - 2020

Đăng nhập

Giảng dạy chỉ tồn tại trong lớp học, nhưng giáo dục tiếp diễn suốt đời nguời "

Công tác Đoàn - Đội

Khởi động tháng 3
Ngày 23/02/2019 vừa qua, trường Tiểu học Trần Nhân Tông đã tổ chức cho các thầy cô giáo và các em ...

  • Công trình thanh niên
    Thực hiện kế hoạch hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, chi đoàn trường Th ...